ARCHITEKTURA

Wykonujemy prace zwią…zane z projektowaniem architektonicznym na terenach zabytkowych, wykonywaniem badań„ i ekspertyz obiektów zabytkowych, tworzeniem opinii i programów konserwatorskich oraz nadzorem autorskim nad pracami przy zabytkach architektury. Współ‚pracujemy ze specjalistami w dziedzinie badań architektonicznych, konserwatorskich oraz z wykonawcami prac konserwatorskich.